برنامه هفتگی رایان کلاس

توجه!

باانتخاب پک کامل دروس اختصاصی و عمومی از 30 درصد تخفیف بهره مند خواهید شد!

برنامۀ شنبه ها

شنبه

ساعت 19 تا 22
شیمی پایه تا کنکور (کد 21 )
شروع از اواسط مرداد
(این کلاس دو روز در هفته هست)

بهمن بازرگان

حتما ویدیوی زیر را ببینید
video
شهریه: 2,400,000 تومان

شنبه

ساعت 30 : 16 تا 18
زبان انگلیسی پایه تا کنکور (کد 51 )
شروع از اواخر مرداد

روزبه شهلایی

حتما ویدیوی زیر را ببینید
video
شهریه: 1,200,000 تومان

برنامۀ یک شنبه ها

یک شنبه

ساعت 19 تا 22
شیمی پایه تا کنکور (کد 21 )
شروع از اواسط مرداد
(این کلاس دو روز در هفته هست)

بهمن بازرگان

حتما ویدیوی زیر را ببینید
video

برای ثبت نام این کلاس برنامۀ شنبه را ببینید

برنامۀ دوشنبه ها

دوشنبه

دوشنبه ها 16 تا 30 : 18
فیزیک پایه تا کنکور (کد 13 )
شروع از اواسط مرداد
(این کلاس دو روز در هفته هست)

فرید شهریاری

حتما ویدیوی زیر را ببینید
video
شهریه: 2,400,000 تومان

دوشنبه

ساعت 16 تا 30 : 18
فیزیک ۳ (پایه دوازدهم) (کد 12 )
شروع از اواسط مرداد

فرید شهریاری

حتما ویدیوی زیر را ببینید
video
شهریه: 1,500,000 تومان

دوشنبه

دوشنبه 19 تا 22
زیست شناسی پایه تا کنکور (کد 33 )
شروع از اواسط مرداد
(این کلاس دو روز در هفته هست)

اشکان هاشمی

حتما ویدیوی زیر را ببینید
video
شهریه: 2,400,000 تومان

دوشنبه

ساعت 19 تا 22
زیست شناسی ۳(دوازدهم) (کد 32 )
شروع از اواسط مرداد

اشکان هاشمی

حتما ویدیوی زیر را ببینید
video
شهریه: 1,500,000 تومان

دوشنبه

ساعت 19 تا 30 : 22
هندسه و گسسته پایه تا کنکور (کد 81 )
شروع از اواسط مرداد

سروش مویینی

حتما ویدیوی زیر را ببینید
video
شهریه: 2,400,000 تومان

برنامۀ سه شنبه ها

سه شنبه

ساعت 16 تا 18
ریاضی تجربی پایه ( دهم و یازدهم ) (کد 61 )
شروع از اواسط مرداد

سروش مویینی

حتما ویدیوی زیر را ببینید
video
شهریه: 1,200,000 تومان

سه شنبه

ساعت 16 تا 30 : 20
ریاضی تجربی پایه تا کنکور (کد 63 )
شروع از اواسط مرداد

سروش معینی

حتما ویدیوی زیر را ببینید
video
شهریه: 1,900,000 تومان

سه شنبه

ساعت 15 : 18 تا 30 : 20
ریاضی تجربی 3 ( دوازدهم ) (کد 62 )
شروع از اواسط مرداد

سروش مویینی

حتما ویدیوی زیر را ببینید
video
شهریه: 1,200,000 تومان

سه شنبه

ساعت 21 تا 23
دین و زندگی پایه تا کنکور (کد 91 )
شروع از اواخر مرداد

مرتضی محسنی کبیر

حتما ویدیوی زیر را ببینید
video
شهریه: 1,200,000 تومان

سه شنبه

ساعت 16 تا 30 : 20
حسابان پایه تا کنکور (کد 83 )
شروع از اواسط مرداد

سروش معینی

حتما ویدیوی زیر را ببینید
video
شهریه: 1,900,000 تومان

برنامۀ چهارشنبه ها

چهارشنبه

چهارشنبه ها 30 : 18 تا 30 : 21
فیزیک پایه تا کنکور (کد 13 )
شروع از اواسط مرداد
(این کلاس دو روز در هفته هست)

فرید شهریاری

حتما ویدیوی زیر را ببینید
video

برای ثبت نام این کلاس برنامۀ دوشنبه را ببینید

چهارشنبه

ساعت 30 : 18 تا 30 : 21
فیزیک پایه(دهم و یازدهم) (کد 11 )
شروع از اواسط مرداد

فرید شهریاری

حتما ویدیوی زیر را ببینید
video
شهریه: 1,500,000 تومان

چهارشنبه

ساعت 16 تا 18
عربی پایه تا کنکور (کد 41 )
شروع از اواخر مرداد

ایاد فیلی

حتما ویدیوی زیر را ببینید
video
شهریه: 1,200,000 تومان

برنامۀ پنج شنبه ها

پنج شنبه

ساعت 18 تا 21
زیست شناسی پایه(دهم و یازدهم) (کد 31 )
شروع از اواسط مرداد

اشکان هاشمی

حتما ویدیوی زیر را ببینید
video
شهریه: 1,500,000 تومان

پنج شنبه

پنجشنبه 18 تا 21
زیست شناسی پایه تا کنکور (کد 33 )
شروع از اواسط مرداد
(این کلاس دو روز در هفته هست)

اشکان هاشمی

حتما ویدیوی زیر را ببینید
video

برای ثبت نام این کلاس برنامۀ دوشنبه را ببینید

پنج شنبه

ساعت 15 تا 30 : 17
ادبیات فارسی پایه تا کنکور (کد 71 )
شروع از اواخر مرداد

حنیف افخمی

حتما ویدیوی زیر را ببینید
video
شهریه: 1,500,000 تومان

پنج شنبه

ساعت 00 : 13 تا 00 : 16
شیمی یازدهم (کد 105 )
شروع از مهر ماه

بهمن بازرگان

حتما ویدیوی زیر را ببینید
video
شهریه: 1,500,000 تومان

برنامۀ جمعه ها

جمعه

ساعت 00 : 17 تا 00 : 20
شیمی دهم (کد 106 )
شروع از مهر ماه

بهمن بازرگان

حتما ویدیوی زیر را ببینید
video
شهریه: 1,500,000 تومان

برنامۀ نکته و تست

شروع کلاس ها : هفتۀ اول اردیبهشت و به مدت 8 هفته

توجه 1 : دانش آموزانی که برای کنکور 99 یا 1400 هرگونه ثبت نامی در این وبسایت داشته اند ، با انتخاب یک یا چند کلاس نکته و تست از 25 درصد تخفیف بهره مند می شوند .

توجه 2 : دانش آموزانی که تا کنون ثبت نامی در وبسایت رایان کلاس نداشته اند ، تنها در صورت ثبت نام کل کلاس های نکته و تست از 25 درصد تخفیف برخوردار می شوند

نکته و تست فیزیک

روزهای شنبه

ساعت 19 تا 22

شهریه: 1,000,000 تومان

نکته و تست عربی

روزهای چهارشنبه

ساعت 16 تا 18

شهریه: 800,000 تومان

نکته و تست شیمی

دوشنبه ها از ساعت 19 تا 22

چهارشنبه ها از ساعت 19 تا 22

شهریه: 1,200,000 تومان

نکته و تست زیست

روزهای پنج شنبه

ساعت 16 تا 20:30

شهریه: 1,200,000 تومان

نکته و تست ریاضی

روزهای سه شنبه

ساعت 19 تا 22

شهریه: 1,000,000 تومان

نکته و تست زبان انگلیسی

روزهای شنبه

ساعت 17 تا 18:30

شهریه: 800,000 تومان

نکته و تست ادبیات فارسی

روزهای سه شنه

ساعت 15 تا 18

شهریه: 800,000 تومان

نکته و تست معارف

روزهای یکشنبه

ساعت 19 تا 21

شهریه: 800,000 تومان